Main Menu

Pro naše zákazníky jsme připravili portál Varistar, na kterém jsou uložena všechna data týkající se dané farmy. Uživatelé tak mají neustálý přístup k mapovému znázornění provedených variabilních aplikací včetně detailních informací, k aplikačním mapám, k mapám relativního výnosového potenciálu, k mapám půdních rozborů a půdní vodivosti* nebo k mapám zpracovaným na základě dat z výnosoměrů mlátiček*. Novinkou je náš Satelitní portál, který umožňuje zobrazovat aktuální i historická satelitní data ze dvou satelitních konstelací (Sentinel 2 a Landsat 8), vytvářet kompozitní snímky a provádět analýzy, jako je např. Smart Scouting, na základě několikaleté historie. 

Portál
Uživatelské prostředí portálu je velmi intuitivní. Portál slouží jako výborný zdroj informací a zpětná vazba pro agronoma. Ten může na základě vývoje měřeného stavu porostu volit strategii aplikace, případně vytipovat problémové zóny pro lokální průzkum v terénu. Na základě provedených aplikací a jejich výsledků je jednoduché hodnotit přínosy jednotlivých pěstebních zásahů a upravovat jejich charakter pro budoucí aplikace. Všechna data jsou v portálu trvale ukládána a je tedy snadné se vrátit pro jakékoliv informace do historie.

Data v zemědělství jsou zatížena vysokou mírou chybovosti. Všechny informace je potřeba od takových chyb očišťovat, nelze využít jeden algoritmus, který by postupoval vždy stejně. Pro správné vyhodnocení je třeba dodatečné posouzení výstupů s odborníkem. Na trhu existuje množství portálů a automatizovaných systémů, které automatické zpracování využívají, ale validita těchto dat i jejich přínos bývá velmi nízká. Náš přístup je takový, že partnerem pro Vás není počítač, ale člověk, který se stará o Vaše data a konzultuje s Vámi celou problematiku variabilních aplikací. 

 

Satelitní portál


Součástí našeho portálu je portál aktuálních satelitních dat. Satelitní portál nabízí nepřeberné množství možností, jak zobrazovat a analyzovat informace o honech. Satelitní portál má dvě základní funkcionality - jednak je to tvorba kompozitních snímků, tj. kombinace několika satelitních snímků za určité období, které dohromady vytvoří bezoblačný snímek, a jednak je to prohlížení satelitních snímků z určitého data. Náš satelitní portál integruje kompletní databázi všech snímků nasnímaných satelitními konstalacemi Landsat 8 a Sentinel 2 za celou dobu jejich existence - máte tedy k dispozici pohled na Vaše pole několik let zpětně.

Satelitní portál nabízí mnoho různých vegetačních indexů, které lze v prohlížeči zobrazit, není tedy nutné se držet jen známého NDVI (normalizovaný vegetační index). Obrázek níže zobrazuje například index EVI (enhanced vegetation index) - vylepšený vegetační index, který je vhodné použít zejména v pozdějších vegetačních fázích, kdy již NDVI neposkytuje dostatečné rozlišení nejlepších zón.

EVI
Dalším novým indexem, který je možné zobrazit, je tzv. LAI (leaf area index) - index listové plochy. Lze ho definovat jako listovou plochu vyskytující se nad určitou jednotkou povrchu půdy. Tedy LAI = celková listová plocha v m2/ půdorysná plocha 1 m2. Současně je na obrázku vidět jiná paleta pro zobrazení dat - to je výhodné zejména ve chvíli, kdy běžné zobrazení neposkytuje dostatečný kontrast jednotlivých hodnot. V portálu je předdefinováno větší množství palet a nastavení, aby bylo možno efektivně získávat kontrestní zobrazení pro jakýkoliv porost.

Lai spektrum

Smart Scouting

Smart Scouting je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které naši klienti získají. Analýza SmartScouting vyhodnocuje aktuální satelitní data oproti dlouhodobému normálu a identifikuje rizikové zóny z hlediska vývoje vegetace. Dělí produkční zóny do 3 skupin: pod 90% dlouhodobého normálu (problémová místa), 90-110% dlouhodobého normálu a nad 110% dlouhodobého normálu (potenciálně rizikové zóny z hlediska např. vysokého zaplevelení). 

Smart Scouting pomáhá agronomovi vyhledávat místa, která stojí za jeho pozornost a která by měl navštívit. Smart Scouting tedy neříká, co přesně se v daném místě děje, to není možné na dálku zjistit. Zóny, kde se nedaří, mohou být napadeny nějakou chorobou či škůdcem, mohlo dojít k většímu poškození porostu zvěří, atd., zóny, kde se daří nadprůměrně, mohou být vynikající, ale mohou naopak například vykazovat zvýšenou míru zaplevelení. Proto role agronoma ve vyhodnocení podkladů Smart Scoutingu je nezastupitelná.

Smart Scouting je však nejdůležitějším nástrojem pro optimalizaci variabilních aplikací. Díky novému Satelitnímu portálu je možno sledovat dynamiku vývoje porostu v jednotlivých produkčních zónách, zejména s přihládnutím k provedeným variabilním aplikacím a jejich pěstební odezvě v každé zóně, s aktualizovanými daty každých pět dní. Je to jediný nástroj na trhu, který toto umožňuje a tím poskytuje zpětnou vazbu k nasazení a následné optimalizaci variabilních aplikací do budoucna. Analýzu je možné vygenerovat i pro minulé roky a porovnávat vývoj jednotlivých půdních bloků i meziročně.

SmartScouting clanek

Dále je možné zobrazit mapu relativního výnosového potenciálu, satelitní snímek ve viditelném spektru (fotografii) a další indexy.

 

 

Pokud máte zájem o nezávaznou konzultaci, kontaktuje naše obchodní zástupce, nebo vyplňte krátký formulář a my se Vám ozveme zpět.